Baahi by xomoy

Rename playlist

undefined, Listen the songs of  undefined, Play the songs of undefined, Download the songs of undefined

Color beam

Top songs

Bidurgeet

Bidurgeet

Achurjya Borpatra
Kosu Bihu
Biya
Hoine Ko
Duronibotiya Sithi

Duronibotiya Sithi

Achurjya Borpatra

Latest songs

Moinasorai

Papori Gogoi,Achurjya Borpatra

Tikhor, Listen the song Tikhor, Play the song Tikhor, Download the song Tikhor

Tikhor

Achurjya Borpatra,Klanz

Xunpahi, Listen the song Xunpahi, Play the song Xunpahi, Download the song Xunpahi

Xunpahi

Achurjya Borpatra,Goutom Gogoi

Manahot Mayur Nasise, Listen the song Manahot Mayur Nasise, Play the song Manahot Mayur Nasise, Download the song Manahot Mayur Nasise

Manahot Mayur Nasise

Achurjya Borpatra,Arnab Bashistha,Paplu Chetia

Moina Kolija, Listen the song Moina Kolija, Play the song Moina Kolija, Download the song Moina Kolija

Moina Kolija

Achurjya Borpatra,Deeplina Deka,Bijoy Sankar

Ram Oi Ram, Listen the song Ram Oi Ram, Play the song Ram Oi Ram, Download the song Ram Oi Ram

Ram Oi Ram

Janmoni Phukan,Achurjya Borpatra,Bhargab Das

Champadoi 2024, Listen the song Champadoi 2024, Play the song Champadoi 2024, Download the song Champadoi 2024

Champadoi 2024

Achurjya Borpatra,Nilakshi Neog

Nahoror Nongola, Listen the song Nahoror Nongola, Play the song Nahoror Nongola, Download the song Nahoror Nongola

Nahoror Nongola

Achurjya Borpatra

Birat Bhal Lora, Listen the song Birat Bhal Lora, Play the song Birat Bhal Lora, Download the song Birat Bhal Lora

Birat Bhal Lora

Bidisha Devi,Achurjya Borpatra

Baghor Sal Pindhi, Listen the song Baghor Sal Pindhi, Play the song Baghor Sal Pindhi, Download the song Baghor Sal Pindhi

Baghor Sal Pindhi

Achurjya Borpatra

Sign in

Install Baahi app to download song

Install Baahi app to download song